Świadczenia jakie Ci się należą po urodzeniu dziecka?

Dziś znów chciałam przekazać trochę informacji teoretycznych:

Po sporych zmianach, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku w trakcie pierwszego roku życia naszych bobasów większość kobiet będzie otrzymywała comiesięczne świadczenie:
– zasiłek macierzyński oraz zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
lub
– świadczenie rodzicielskie ! ( nowość)
Oprócz tych świadczeń, niezmiennie możemy obiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego przysługujące.

O co chodzi z tymi świadczeniami?

 1. Zasiłek macierzyński oraz zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiegoŚwiadczenia wypłacane przez ZUS, przysługujące kobietom objętym ubezpieczeniem chorobowym jako pracownik, członek rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoba wykonująca pracę nakładczą, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenie lub innej określonej w Kodeksie Cywilnym, prowadząca lub współprowadząca działalność, osoba skierowana do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchownym i odbywającym służbę zastępczą.
  Przysługują one za okresy urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (zgodnie z nowelizacją dodatkowy urlop macierzyński połączony został z urlopem rodzicielskim) oraz urlopu ojcowskiego.
  Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez okres 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.
  Nawet 6 tygodni zasiłku macierzyńskiego możecie wykorzystać jeszcze przed porodem.
  Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie ( po zmianach).
  O sposobach ich dzielenia, rezygnacji i łączenia urlopu z pracą pisałam już tutaj.
  Poniżej kilka informacji dotyczących ww. świadczeń oraz postępowania w sytuacjach wyjątkowych.
  – zasiłek macierzyński przysługuje również osobie zatrudnionej na czas określony w sytuacji gdy umowa została przedłożona do dnia porodu (ponieważ w dniu porodu byłą nadal objęta ubezpieczeniem chorobowym),
  -po 14 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego można z niego zrezygnować , na rzecz ojca dziecka,
  – w przypadku gdy dziecko lub matka pozostają w szpitalu, po 8 tygodniach można przerwać jego pobierania i kontynuować go po wyjściu ze szpitala,
  – w przypadku narodzin martwego dziecka lub jego śmierci do 8 tygodnia, zasiłek zostaje wypłacany do 8 tygodnia,
  – w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka prawo do zasiłku przejmuje ubezpieczony ojciec lub inny członek rodziny, nawet jeśli matka dziecka nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu i nie miałaby do niego prawa ( osoba ta musi wówczas przerwać pracę lub działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki),
  – sposób postępowania przedstawiony powyżej odnosi się również do matek, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

  Jak obliczamy wysokość świadczenia?
  Jeśli jesteś pracownikiem jest to 80% podstawy wymiaru naliczonej za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia( gdy np. niezdolność powstała już po miesiącu od rozpoczęcie pracy).
  Miesięczną podstawą wymiaru jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

 2. Świadczenie rodzicielskie- nowe świadczenie rodzinne (nowość)
  Świadczenie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które weszło w życie od 1 stycznia bieżącego roku. Nie wiem jeszcze szczerze mówiąc jak to wygląda od strony Urzędu, bo możliwość złożenia wniosku istnieje od 4 stycznia, ale pracownicy OPS na pewno zobligowani są do rozpatrywania wniosków bez zbędnej zwłoki (na stornie Ministerstwa udostępniony został wzór wniosku – o tutaj).
  Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest w kwocie 1000 zł  netto miesięcznie  przez 52 tygodnie ( w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) i przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wprowadzono m.in po to, aby w ciągu pierwszego roku życia dziecka wspomóc również te rodziny, w których matka tuż przed porodem np.
  – była bezrobotna,
  – była studentką,
  – pracowała na podstawie umów cywilnoprawnych,
  lub
  – była zatrudniona lub prowadziła działalność gospodarczą której nie będzie przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego.
  Wykluczona jest jednak możliwość pobierania jednocześnie na to samo dziecko zasiłku macierzyńskiego świadczenia rodzicielskiego, ponieważ jeśli jedno z rodziców zachowuje prawo do jednego świadczenia, nie nabywa prawa do wypłaty drugiego z nich.
  Jeśli dziecko urodziło się w roku 2015, a spełniacie warunki do wypłaty świadczenia zostaje ono przyznane od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
  Nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe
  Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od porodu, jeśli zgłosimy się później będzie ono wypłacane od miesiąca, w którym to nastąpi.
  Uwaga!!! Świadczenie rodzicielskie wlicza się  do dochodów, od których zależy prawo do innych świadczeń rodzinnych m.in zasiłku rodzinnego !

   

 3. Świadczenia rodzinne
  O części z nich już pisałam, bo w ich skład wchodzi jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie.
  W tym miejscu chciałabym jednak wspomnieć o zasiłku rodzinnym i przysługujących do niego dodatków.
  Świadczenie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które jest uzależnione od kryterium dochodowego.
  „Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.” (źródło: strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
  Zasiłek rodzinny wypłacany jest w celu pokrycia części koszów utrzymania dziecka.
  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1)  89,00 zł  do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;
  2) 118,00 zł gdy dziecko znajduje się w przedziale 5-18 lat
  3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.Prawo do zasiłku przysługuje:
  – rodzicom dziecka, opiekunom faktycznym do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub ukończenia nauki w szkole jednak max, do 21 lat, chyba, że legitymuje się stopniem niepełnosprawności, wówczas do osiągnięcia 24 lat;
  lub
  – pełnoletniej osobie kontynuującej naukę (ale maksymalnie do do 24 roku życia) , która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzenia od prawa do alimentów  z uch strony.

  Dodatki przysługujące w przypadku posiadania prawa do zasiłku rodzinnego:

  – dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  Można w skrócie napisać, że jest to świadczynie na podobnych zasadach co becikowe, jednak nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe (kobieta musi pozostawać pod opieką lekarza najpóźniej od  10 tygodnia ciąży, świadczenie wypłacane jednorazowo w kwocie 1000 zł),

  – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  Świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie wypłacane przez okres 24 miesięcy  – w przypadku urodzenia jednego dziecka, 36 miesięcy w przypadku urodzenia większej liczby dzieci w trakcie jednego porodu, 72 miesiące jeśli dziecka ma orzeczoną niepełnosprawność.
  Na jedno dziecko przysługuje jeden dodatek, nawet jeśli oboje rodziców przebywają na urlopie wychowawczym.
  Komu dodatek nie przysługuje?
  +
  osobie, która przebywała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  + jeśli pobierająca dodatek podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, i nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem lub gdy korzysta z zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego,
  + jeśli dziecko zostało umieszczone m.in w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, na całą dobę przez 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w szpitalu;
  + w innych przypadkach gdy pobierający dodatek nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem.

  – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  Świadczenie w kwocie 185 zł miesięcznie na dziecko ( lub zwiększone o 80 zł jeśli dziecko jest niepełnoprawne), nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci ( zwiększone max. o 160 na wszystkie niepełnosprawne dzieci).
  Świadczenie przysługuje również osobie, które kontynuuję naukę do ukończenia 24 lat w sytuacji gdy oboje rodziców nie żyją.

  – dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Świadczenie wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne uprawnione do zasiłku rodzinnego.

  Po więcej informacji odsyłam do źródła tj, strony Ministerstwa 🙂

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s